Voor 21.00 uur besteld, vandaag verzonden
Realtime voorraad en prijzen
Exclusief voor professionals
🛍️ OLIVIA GARDEN! 5% korting bij aankoop van een On The Road Display ! Code: ROAD05

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Trading Toppers B.V., gevestigd Kronenweg 2, 7051 HX Varsseveld, Nederland. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62766066. Salonline.com is een dochteronderneming van Trading Toppers B.V.
Trading Toppers B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “opdrachtnemer”; haar wederpartij bij overeenkomst (ongeacht kwalificatie van de overeenkomst) met “opdrachtgever”.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van opdrachtnemer afkomstige aanbiedingen en offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
2. Haar werkzaamheden voert opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, ook niet indien opdrachtgever daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen
1. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte.
2. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever terstond na het bereiken van overeenstemming omtrent verkoop en levering aan opdrachtgever van haar producten en/of diensten, een opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen. Behoudens omgaand tegenbericht van opdrachtgever, dient de opdrachtbevestiging tot bewijs van de bereikte overeenstemming c.q. totstandgekomen overeenkomst.
3. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
4. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is opdrachtgever bevoegd tegenbewijs te leveren.
5. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van opdrachtnemer betrekking hebbende gegevens, zijn voor opdrachtnemer slechts dan bindend indien opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, dwz. indien opdrachtnemer een en ander slechts vrijblijvend aan marktpartijen c.q. opdrachtgever doet toekomen, kunnen die marktpartijen c.q. kan opdrachtgever aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens opdrachtnemer ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld.
6. Alle bij een offerte of aanbieding of anderszins verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom [auteursrecht] handelt jegens opdrachtnemer onrechtmatig, terzake waarvan opdrachtnemer in rechte zal optreden. Opdrachtnemer zal van de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen.
7. Aan de inhoud van brochures van opdrachtnemer kan geen enkel recht jegens opdrachtnemer worden ontleend. Daarin opgenomen kleurstellingen afmetingen en/of beschrijvingen zijn voor opdrachtnemer niet bindend.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in euro, tenzij door de opdrachtnemer anders is vermeld.
2. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
3. Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is opdrachtnemer gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van de opdrachtgever is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een zodanige prijsaanpassing geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Levering, risico en annulering
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. levering van het verkochte.
2. De producten zijn voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat de producten het bedrijf van opdrachtnemer hebben verlaten. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verzekert nimmer de producten gedurende het transport.
3. De door opdrachtnemer opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4. Overschrijding van de levertijd verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding noch geeft het opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient in contanten of giraal te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening zal niet zijn toegestaan.
2. Indien betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgehad, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan de opdrachtnemer verschuldigd gelijk aan 1,5% per kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Vanaf de dag dat de opdrachtgever ter zake van enige verplichting jegens opdrachtnemer in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Reclame
1. De opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering de producten te controleren op zichtbare gebreken.
2. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze opdrachtnemer per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 dagen na constatering van het gebrek en wanneer deze geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van reclames door opdrachtnemer geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.
3. Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond geacht worden, verplicht opdrachtnemer zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel, naar keuze van opdrachtnemer, tot restitutie van de koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties
1. Ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, aanvaardt opdrachtnemer enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft.
2. Indien opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken voor een schade waarvan het bedrag het in het vorige lid bedoelde factuurbedrag te boven gaat, dient opdrachtgever opdrachtnemer voor dit meerdere volledig te vrijwaren, door vergoeding aan die derde.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door opdrachtnemer geleverde zaken, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door opdrachtnemer verrichte diensten in het algemeen.
4. Garanties worden door opdrachtnemer niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 8. Afroeporders
1. Indien sprake is van een afroeporder en daarbij geen termijn is overeengekomen waarbinnen de afroep zou moeten plaatsvinden, geldt als afroeptermijn de laatste dag van de leveringstermijn en zal daadwerkelijk uitlevering plaatsvinden binnen uiterlijk 15 werkdagen daarna.
2. Indien wel een afroeptermijn is overeengekomen en de opdrachtgever binnen die termijn niet heeft afgeroepen, zal opdrachtnemer een schriftelijke sommatie doen uitgaan. In die sommatie zal een additionele afroeptermijn worden gesteld van 8 werkdagen, ingaande op de datum van de betreffende sommatie. Indien ook binnen die additionele afroeptermijn geen afroep heeft plaatsgevonden heeft opdrachtnemer de keuze tussen het alsdan uitleveren van de order of het voor rekening en risico van opdrachtgever opslaan van de bestelde zaken.

Artikel 9. Overmacht
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
2. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Opdrachtgever kan opdrachtnemer schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geen geval is opdrachtnemer schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 10. Zekerheden
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment dat de opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding.
3. Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer reeds nu voor dat geval, onherroepelijke volmacht en verschaft zij opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zal opdrachtnemer aan opdrachtgever of voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

Artikel 11. Vernietigbare bepalingen
1. Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 12. Geschillen
1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van opdrachtnemer, dan wel ter plaatse van de volgens de gewone wettelijke regels competente rechter, zulks naar keuze van opdrachtnemer.

Bedrijfsgegevens:
Trading Toppers B.V.
Kronenweg 2
7051 HX Varsseveld
Nederland

E-mail: info@salonline.com
Telefoon: +31 (0)88-4554575

KvK-nummer: 62766066
BTW-identificatienummer: NL854948843B01

Bank: ABN AMRO
IBAN: NL91ABNA0620401125
BIC: ABNANL2A

Resultaten

We hebben geen producten gevonden voor deze zoekopdracht.

Hi professional, kan ik je ergens mee helpen?